Algemene Voorwaarden

Versie: April 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN

Omidcarpets.be is een onderdeel/winkel/website van Omid Belgium bvba.

 

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Omid Belgium BVBA
Turnhoutsebaan 121
2100 Deurne
België
E-mailadres: info@omidcarpets.com
Telefoonnummer: 03 238 93 47
Ondernemingsnummer: BE0656735332

 

ARTIKEL 1- ALGEMENE BEPALINGEN.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één van de shops van Omid Belgium bvba, zowel fysiek als via de webwinkel. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Omid Belgium bvba middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Omid Belgium bvba zijn overeengekomen.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Omid Belgium bvba worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Omid Belgium bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Omid Belgium bvba en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Omid Belgium bvba heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Omid Belgium bvba websites te wijzigen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Omid Belgium bvba is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Omid Belgium bvba. Omid Belgium bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Omid Belgium bvba dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Omid Belgium bvba gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Omid Belgium bvba.

De administratie van Omid Belgium bvba geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Omid Belgium bvba verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Omid Belgium bvba verrichte leveringen. Omid Belgium bvba erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Omid Belgium bvba, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Omid Belgium bvba. Omid Belgium bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Omid Belgium bvba niet. Omid Belgium bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Omid Belgium bvba is in geen geval aansprakelijk of gehouden ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

ARTIKEL 3 - LEVERING, LEVERTIJDEN EN VERZENDING.

Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven leveradres. Wanneer er bij de bestelling een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Omid Belgium bvba dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Omid Belgium bvba dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN EN BETALING.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard, Bancontact, Ideal, Maestro, Paypal en overschrijving (SEPA).

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de statusbalk van je browser.

ARTIKEL 5 - OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Omid Belgium bvba, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Omid Belgium bvba zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN.

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Omid Belgium bvba geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Omid Belgium bvba garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Omid Belgium bvba geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

ARTIKEL 8 - RECLAMES EN GARANTIE.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Omid Belgium bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te retouren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen terugsturen. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@omidcarpets.com Stuur het artikel in een goede sterke verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Omid Belgium BVBA  
Turnhoutsebaan 121
2100 Deurne
België

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Omid Belgium bvba binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan u over (Inclusief de initiële verzendkosten).

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Garantie is niet van toepassing wanneer:

De slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd;

Schade aan het product is ontstaan door onjuist gebruik of nalatig onderhoud 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 9 - PERSOONSGEGEVENS.

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Omid Belgium bvba. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Omid Belgium bvba.

De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Omid Belgium bvba over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Omid Belgium bvba. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Omid Belgium bvba voor directe marketing doeleinden.

Omid Belgium bvba verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien Omid Belgium bvba de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Omid Belgium bvba verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), dan wel door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies). Omid Belgium bvba verwerkt persoonsgegevens, bestaande uit gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. De persoonsgegevens die door Omid Belgium bvba worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, en geluidsopnamen. De persoonsgegevens worden door Omid Belgium bvba steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), dan wel voor de verbetering van onze diensten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Omid Belgium bvba. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

Uw persoonsgegevens zijn binnen Omid Belgium bvba alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Omid Belgium bvba beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, tapijt reinigingscentra.

Voor het overige verwijst Omid Carpets naar haar privacy policy, waarvan de klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin u verder transparant wordt geïnformeerd omtrent de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, uw rechten met betrekking tot deze verwerking , en onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking.

 

 

ARTIKEL 10 - DIVERSEN.

Indien de klant aan Omid Belgium bvba schriftelijk opgave doet van een adres, is Omid Belgium bvba gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Omid Belgium bvba een nieuw adres heeft doorgegeven.

Indien door Omid Belgium bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Omid Belgium bvba deze voorwaarden soepel toepast.

Omid Belgium bvba is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

 

ARTIKEL 12 - BESTELPROCES

Stap 1: Winkelmandje vullen
De klant vult het online winkelmandje met producten.

Stap 2: Winkelmandje bevestigen
Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij het winkelmandje.

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt
Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als "wachten op betaling".

Stap 4: Bestelling betalen
De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar betaald de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

Stap 5: Bevestiging van de bestelling
Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een "bedankpagina" op de webshop, de bestelling wordt op "betaald" gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging. 
Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op "wachten op betaling" staan en komt de klant terecht op een pagina waarop uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.

De eerste, tweede en derde dag na de bestelling sturen we de klant een e-mail met de melding dat er nog een bestelling is die nog niet betaald werd. In deze e-mail vindt de klant die unieke betaallink terug. 
Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling. 

LET OP: De productie van de gepersonaliseerde producten in de bestelling wordt pas opgestart nadat de betaling voltooid is. Met gevolg dat ook de eventueel voorziene levertermijn verlengd wordt.

HERROEPINGSRECHT EN KLACHTENPROCEDURE

Herroepingsrecht

Niet gepersonaliseerde producten: Niet tevreden? Geld terug!

Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@omidcarpets.com


Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:

Omid Belgium
Turnhoutsebaan 121
2100 Deurne
België

Omid Belgium bvba maakt het verschuldigde bedrag (inclusief de initiële verzendkosten) over aan de consument binnen een redelijke termijn na ontvangst van de goederen of nadat de consument aangetoond heeft dat hij de goederen teruggestuurd heeft, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Gepersonaliseerde producten

Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.

Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen mocht er iets niet goed zijn aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op info@omidcarpets.com en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een door jou besteld product? Gelieve ons dit te melden binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw pakket door te mailen naar info@omidcarpets.com, met een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Wij zullen hier binnen 5 werkdagen op antwoorden. Je dient de producten niet terug te sturen, tenzij wij dit specifiek vragen in onze reactie.

Indien de klacht betreft een fout van onze zijde, dan zullen wij het product opnieuw maken en opnieuw opsturen. Bij een fout van onze transporteur, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wachten wij het resultaat daarvan af. Alle andere vormen worden per klacht afzonderlijk behandeld.

 

PRIVACY POLICY EN GEGEVENSVERWERKING

 1. Algemeen

Omid Belgium bvba verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien Omid Belgium bvba de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

SSL-encryptie

Cookies

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

Omid Belgium bvba, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0656735332, met maatschappelijke zetel gevestigd te Turnhoutsebaan 121, 2100 Deurne, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Omid Belgium bvba het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Omid Belgium bvba doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

 1. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe?

Omid Belgium bvba verzamelt persoonsgegeven via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies).

Wat?

De persoonsgegevens die door Omid Belgium bvba worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, geluidsopnamen, academisch curriculum, en professionele ervaring (deze laatste twee enkel bij sollicitanten).

Waarom?

De persoonsgegevens worden door Omid Belgium bvba steeds verzameld en verwerkt met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor Omid Belgium  bvba persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (o.a. het afhandelen van de bestelling, de klant op de hoogte houden van de status van de bestelling, het juist functioneren van gebruikersaccount en applicaties), om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waaronder pop-ups op onze website) (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), voor de verbetering van onze diensten, alsook in het kader van haar aanwervingsbeleid (sollicitanten).

Consequentie bij het niet verstrekken?

De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Omid Belgium bvba (gebruikersaccount en spelapplicaties). Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

 1. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan 5 jaar na het beëindigen van de contractuele relatie (met uitzondering van de facturatie die 7 jaar wordt bijgehouden, en documentatie nodig in het kader van een garantieafhandeling die 10 jaar wordt bijgehouden). Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

 1. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 6 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet aan.

Recht van inzage

U heeft steeds het recht om van Omid Belgium bvba uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan binnen één maand inzage te krijgen.

Recht op rectificatie

U heeft steeds het recht om van Omid Belgium bvba onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om van Omid Belgium bvba zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal limitatief opgesomende situaties heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, m.n.: wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en dit gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, wanneer Omid Belgium bvba de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verzet marketingdoeleinden

U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 1. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

Beginselen inzake verwerking

Omid Belgium bvba zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking

Omid Belgium bvba is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van Omid Belgium bvba, de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).

Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn binnen Omid Belgium bvba alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Omid Belgium bvba beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, tapijt reinigingsbedrijven.

 1. SSL-encryptie

Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens enkel voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Wat betekent SSL-encryptie?

Wanneer u op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een digitaal SSL certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de cliënt (uw webbrowser) toe om te controleren of de server die u probeert te bereiken effectief bij de website van Omid Belgium bvba hoort, voordat er een verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer gegevens vrijgeeft aan onze server, worden deze versleuteld vooraleer deze over het internet naar onze server worden verzonden.

Hoe herkent u websites met SSL-encryptie?

Wij gebruiken SSL-encryptie bij alle onderdelen van onze website. U kan dit heel gemakkelijk zelf controleren. Wanneer u zich op een versleutelde website bevindt, ziet u in de meeste moderne browsers naast de adresbalk een groen slotsymbool verschijnen. Daarnaast begint de URL van een versleutelde pagina met 'https:// in plaats van 'http://'.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de server op uw computer installeert, die noodzakelijk zijn om te surfen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen.

U zult bij het gebruik van de website van Omid Belgium bvba worden verzocht om toestemming te geven om de cookies te plaatsen op uw toestel (met uitzondering van louter technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is vereist).

De Omid Belgium bvba site gebruikt cookies welke het onder andere mogelijk maken te onthouden welke artikelen u in uw winkelwagen legt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het beëindigen van het besteltraject, dat wil zeggen na het verlaten van de shop, en zijn dan ook slechts gedurende één 'sessie' actief.

Verder maakt Omid Belgium bvba gebruik van technologieën om op externe websites advertenties te tonen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies om op externe sites advertenties te tonen met als doel effectiever reclame te kunnen maken. Deze cookies zijn niet persoonlijk identificeerbaar.

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum bewaartermijn van 2 jaar.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast. We wijzen u er echter op dat u in dit geval niet van alle functies op onze website gebruik zal kunnen maken.

.

 1. Tot slot

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy policy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van Omid Belgium bvba in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar info@omidcarpets.com of een brief naar Turnhoutsebaan 121 – 2100 Deurne t.a.v. de verantwoordelijke privacy. Wanneer u uw rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. Omid Belgium bvba hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat u steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.