Privacybeleid

Versie: April 2019

PRIVACY POLICY EN GEGEVENSVERWERKING

  1. Algemeen

Omid Belgium bvba verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien Omid Belgium bvba de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

SSL-encryptie

Cookies

  1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

Omid Belgium bvba, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0656735332, met maatschappelijke zetel gevestigd te Turnhoutsebaan 121, 2100 Deurne, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Omid Belgium bvba het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Omid Belgium bvba doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

  1. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe?

Omid Belgium bvba verzamelt persoonsgegeven via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies).

Wat?

De persoonsgegevens die door Omid Belgium bvba worden verzameld zijn identificatiegegevens, consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, geluidsopnamen, academisch curriculum, en professionele ervaring (deze laatste twee enkel bij sollicitanten).

Waarom?

De persoonsgegevens worden door Omid Belgium bvba steeds verzameld en verwerkt met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor Omid Belgium  bvba persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (o.a. het afhandelen van de bestelling, de klant op de hoogte houden van de status van de bestelling, het juist functioneren van gebruikersaccount en applicaties), om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor marketingdoeleinden (waaronder pop-ups op onze website) (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), voor de verbetering van onze diensten, alsook in het kader van haar aanwervingsbeleid (sollicitanten).

Consequentie bij het niet verstrekken?

De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan wel gebruik te kunnen maken van de toepassingen van Omid Belgium bvba (gebruikersaccount en spelapplicaties). Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen overeenkomst worden gesloten, of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft.

  1. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan 5 jaar na het beëindigen van de contractuele relatie (met uitzondering van de facturatie die 7 jaar wordt bijgehouden, en documentatie nodig in het kader van een garantieafhandeling die 10 jaar wordt bijgehouden). Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

  1. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 6 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet aan.

Recht van inzage

U heeft steeds het recht om van Omid Belgium bvba uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan binnen één maand inzage te krijgen.

Recht op rectificatie

U heeft steeds het recht om van Omid Belgium bvba onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om van Omid Belgium bvba zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, u maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal limitatief opgesomende situaties heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, m.n.: wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en dit gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, wanneer Omid Belgium bvba de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verzet marketingdoeleinden

U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

  1. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

Beginselen inzake verwerking

Omid Belgium bvba zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking

Omid Belgium bvba is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van Omid Belgium bvba, de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).

Het delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn binnen Omid Belgium bvba alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Omid Belgium bvba beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: groepsvennootschappen, verzekeraars, externe boekhouders, IT leveranciers, marketingbedrijven, fabrikanten, leveranciers, bezorgbedrijven, tapijt reinigingsbedrijven.

  1. SSL-encryptie

Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens enkel voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Wat betekent SSL-encryptie?

Wanneer u op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een digitaal SSL certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de cliënt (uw webbrowser) toe om te controleren of de server die u probeert te bereiken effectief bij de website van Omid Belgium bvba hoort, voordat er een verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer gegevens vrijgeeft aan onze server, worden deze versleuteld vooraleer deze over het internet naar onze server worden verzonden.

Hoe herkent u websites met SSL-encryptie?

Wij gebruiken SSL-encryptie bij alle onderdelen van onze website. U kan dit heel gemakkelijk zelf controleren. Wanneer u zich op een versleutelde website bevindt, ziet u in de meeste moderne browsers naast de adresbalk een groen slotsymbool verschijnen. Daarnaast begint de URL van een versleutelde pagina met 'https:// in plaats van 'http://'.

  1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de server op uw computer installeert, die noodzakelijk zijn om te surfen. Bepaalde andere cookies hebben andere functies, zoals het onthouden van de gegevens van de internetgebruiker wanneer hij zich inlogt als geregistreerd lid op een website. Bepaalde pagina’s van de website gebruiken cookies om voorkeuren te onthouden of om technische redenen.

U zult bij het gebruik van de website van Omid Belgium bvba worden verzocht om toestemming te geven om de cookies te plaatsen op uw toestel (met uitzondering van louter technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is vereist).

De Omid Belgium bvba site gebruikt cookies welke het onder andere mogelijk maken te onthouden welke artikelen u in uw winkelwagen legt. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het beëindigen van het besteltraject, dat wil zeggen na het verlaten van de shop, en zijn dan ook slechts gedurende één 'sessie' actief.

Verder maakt Omid Belgium bvba gebruik van technologieën om op externe websites advertenties te tonen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies om op externe sites advertenties te tonen met als doel effectiever reclame te kunnen maken. Deze cookies zijn niet persoonlijk identificeerbaar.

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig met een maximum bewaartermijn van 2 jaar.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer worden geplaatst, kunnen uw browserinstellingen in die zin worden aangepast. We wijzen u er echter op dat u in dit geval niet van alle functies op onze website gebruik zal kunnen maken.

.

  1. Tot slot

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy policy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van Omid Belgium bvba in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar info@omidcarpets.com of een brief naar Turnhoutsebaan 121 – 2100 Deurne t.a.v. de verantwoordelijke privacy. Wanneer u uw rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. Omid Belgium bvba hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat u steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.